Bezplatná pomoc: (2) 2585 0048

Obchodní podmínky

1. Definice

Pro účely těchto obchodních podmínek: Sensilab znamená Sensilab d.o.o.

Kupujícím se rozumí jakákoli osoba nebo organizace, která objednává zboží nebo služby (“Objednávka”) od společnosti Sensilab d.o.o .. Objednávaným zbožím (dále jen "Zboží") se rozumí výrobky, které byly objednány prostřednictvím Objednávky Kupujícího od společnosti Sensilab. Odesláním objednávky Kupující akceptuje standardní obchodní podmínky společnosti Sensilab. Pokud Kupující uzavře objednávku se společností Sensilab, předpokládá se, že tyto obchodní podmínky plně přijal. V případě že společnost Sensilab a Kupující uzavřou smlouvu, tato smlouva podléhá těmto obchodním podmínkám. Tyto obchodní podmínky se vztahují také na jakékoli slovní objednávky zadané Kupujícím. Objednávka Kupujícího se považuje za přijatou společností Sensilab pouze v případě, že společnost Sensilab vydala písemné potvrzení o objednávce, nebo (pokud dříve) společnost Sensilab doručí produkty Kupujícímu.

2. Doručení

Dodací lhůty poskytnuté Kupujícímu jsou pouze odhady. Společnost Sensilab nenese odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou pozdním doručením. U všech objednávek zadaných Kupujícím Sensilab účtuje dodací poplatek. V případě, že je hodnota objednávky  alespoň 1000 Kč (minimální hodnota objednávky), kryje společnost Sensilab náklady na doručení. Je-li však hodnota objednávky nižší než minimální hodnota objednávky 1000 Kč), společnost Sensilab účtuje Kupujícímu standardní dodací poplatek ve výši 80 Kč spolu s cenou Zboží. Dodání bude provedeno společností Sensilab nebo jejím kurýrním agentem na adresu určenou Kupujícím na online objednávkovém formuláři. Od okamžiku doručení přechází riziko spojené s objednaným Zbožím na Kupujícího. Povinností Kupujícího je přijmout objednané Zboží z dodávkového vozidla nebo od kurýra.

Místo dodání je dohodnuto mezi Kupujícím a společností Sensilab v okamžiku zadání objednávky, ale je považována za potvrzené společností Sensilab až v okamžiku, kdy je vydáno písemné potvrzení o objednávce společností Sensilab a nebo v okamžiku, kdy společnost Sensilab či její kurýrní agent doručí Zboží na danou adresu Kupujícího (v případě, že k tomu dojde dříve). Doručení objednaného Zboží Kupující potvrdí svým podpisem. V případě, že se společnost Sensilab pokusí doručit objednané Zboží na dohodnuté místo,v dohodnutý čas a na doručovací adrese není nikdo přítomen, aby převzal objednané produkty, Sensilab nebo jím registrovaný kurýr kontaktuje Kupujícího a informuje ho o  tomto pokusu o doručení. Pokud společnost Sensilab znovu doručí objednané produkty podle dohody s Kupujícím, pak bude Kupujícímu zaúčtován poplatek za opětovné dodání. Společnost Sensilab vyvíjí veškeré úsilí, aby zajistila dodání objednaných produktů v dohodnutém čase a na dohodnuté místo; nicméně neodpovídá za nedodání v důsledku okolností, které jsou mimo její kontrolu.

3. Cena

Všechny ceny uvedené společností Sensilab se vztahují na konkrétní objednávky. Společnost Sensilab může kdykoli změnit své ceny a v takovém případě o tom musí informovat ve svém internetovém obchodě. Ceny za objednané produkty zahrnují všechny daně a poplatky, odvody a DPH. Tato částka je splatná Kupujícím v době objednávky včetně všech poplatků za obal, balení, přepravu, pojištění přepravy a přepravu objednaných produktů na adresu dodávek.

4. Platební podmínky

Kupující musí zaplatit za objednávku podle platebních podmínek stanovených v internetovém obchodě společností Sensilab. Doba zaplacení ceny je podstatou smlouvy / dohody mezi společností Sensilab a Kupujícím. Společnost Sensilab si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že Kupující neposkytne společnosti Sensilab žádnou platbu.

5. Nárok na zboží

Nárok na jakékoli objednané Zboží přechází od společnosti Sensilab na Kupujícího až po doručení Zboží na adresu dodání.

6. Nároky / stížnosti

V případě, že je Kupujícímu doručeno Zboží poškozené nebo v nedostatečném množství, je Kupující výhradně odpovědný za informování společnosti Sensilab o těchto škodách či nedostatcích, a to do 3 pracovních dnů od obdržení Zboží. Datum a čas doručení Zboží musí být doloženy dokladem o doručení. Kupující kontaktuje společnost Sensilab ve vztahu k jakýmkoli škodám nebo nedostatkům v produktech prostřednictvím následující e-mailové adresy: info@tummytox.cz. Po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení Zboží nárok  Kupujícího na podání stížnosti ohledně kvality či množství Zboží zaniká.

7. Vrácení Zboží

Objednané Zboží může být Kupujícím vráceno v souvislosti s vadným výrobkem nebo obalem pouze poté, co společnost Sensilab písemně s tímto souhlasí. Jelikož společnost Sensilab usiluje o spokojenost svých zákazníků, přijímá vrácené Zboží od Kupujícího, pokud Kupující z jakéhokoli důvodu není se Zbožím spokojen. Před vrácením Zboží Kupující předloží důvod k vrácení údajně vadného Zboží k šetření nejpozději do 30 dnů od obdržení Zboží na e-mailovou adresu info@tummytox.cz. Pokud Kupující v této lhůtě důvod ke vrácení neposkytne, zaniká mu právo na reklamaci zboží. Kupující zašle takové vadné Zboží včetně obalu k vyšetření na oddělení kvality společnosti Sensilab. Společnost Sensilab určí vadu a tuto poté sdělí Kupujícímu spolu se zasláním náhradního Zboží, nebo vrácením peněz na základě požadavků Kupujícího.

8. Záruka

Společnost Sensilab garantuje, že podle všech nejlepších vědomostí je vše objednané dodávané Zboží dostatečně kvalitní, vhodné pro daný účel a bez vad způsobené konstrukcí materiálů nebo zpracováním.

V případě, že společnost Sensilab přijme nárok kupujícího na vadné výrobky, celková odpovědnost nepřekročí náhradu nebo hodnotu objednaného Zboží. Způsob vypořádání bude stanoven podle uvážení společnosti Sensilab a nároky třetích stran nebudou akceptovány.

Kupující zaručuje, že je oprávněn objednat a zakoupit výrobky společnosti Sensilab. Kupující dále zaručuje, že uskladní objednané Zboží podle přijatých regulačních směrnic a okamžitě zlikviduje jakýkoliv objednaný výrobek (výrobky) po uplynutí doby použití tohoto výrobku. Kupující v žádném okamžiku nebude jednat způsobem, který ohrožuje bezpečnost uživatele, který používá objednané Zboží.

9. Odpovědnost

Společnost Sensilab se snaží co nejlépe zajistit aktuálnost a přesnost údajů, které uvádí ve svém internetovém obchodě. Může se však stát, že se vlastnostni výrobků, dodací lhůta či cena zmnění tak rychle, že se společnosti Sensilab nepodaří dostatečně rychle aktualizovat informace v internetovém obchodě. V takovém případě informuje společnost Sensilab o těchto změnách Kupujícího a umožní mu svou Objednávku zrušit nebo upravit.

Ačkoli se společnost Sensilab snaží zajistit přesnost fotografií všech výrobků ve svém internetovém obchodě, jsou tyto pouze symbolické. Fotografie nezaručují vlastnosti výrobků.

10. Odškodnění

V případě, že Kupující používá objednané produkty způsobem, který je v přímém porušení těchto obchodních podmínek nebo v rozporu s příslušnými předpisy a který následně vede k žalobě třetí stranou proti společnosti Sensilab, je Kupující povinen odškodnit a chránit společnost Sensilab spolu s jejími řediteli, zaměstnanci a agenty proti veškerým ztrátám, nárokům, škodám, nákladům, výdajům (včetně následných ztrát ze zisku a přiměřených právních výdajů a poplatků) a závazkům, které v důsledku toho společnosti Sensilab vznikly, ať už přímo nebo nepřímo.

11. Vyšší moc

Společnost Sensilab nenese odpovědnost za jakékoliv selhání nebo zpoždění při plnění svých povinností v případě, kdy je takové selhání nebo zpoždění způsobeno příčinami mimo její kontrolu, včetně Božích skutků, válek, stávek nebo pracovních sporů, embarga, vládních příkazů či jakékoli jiné události způsobené vyšší mocí.

12. Zrušení objednávky

Pokud po odeslání objednávky zákazník zruší objednávku, společnost Sensilab se bude snažit zastavit expedici Zboží. Pokud však Zboží již opustil místo odeslání, může kupující vrátit zboží zpět do skladu společnosti Sensilab. Kupující je však povinen uhradit kurýrní poplatky za uvedenou zásilku a částka zůstatku bude poté vrácena Kupujícímu. To neomezuje žádná další práva, která může společnost Sensilab uplatňovat na základě těchto obchodních podmínek.

13. Stažení výrobku a hlášení nežádoucích účinků

V případě nežádoucí reakce na léčivý výrobek Kupující zajistí následující:

a) Kupující přestane objednaný výrobek konzumovat a okamžitě informuje oddělení kvality společnosti Sensilab o jakýchkoli nežádoucích účincích nebo předpokládaných nežádoucích účincích a poskytne příslušné podrobnosti o nežádoucím účinku, aby mohla společnost Sensilab připravit a předložit zprávu a oznámení příslušným regulačním orgánům.

b) Kupující zajistí, aby každá osoba, která objednané Zboží konzumuje, rovněž souhlasila s informováním společnosti Sensilab podle výše uvedeného písmene a) v případě skutečné nebo předpokládané nežádoucí reakce.

c) V případě nežádoucí reakce Kupující a / nebo spotřebitel vrátí dané objednané výrobky zpět společnosti Sensilab.

Kupující vždy spolupracuje se společností Sensilab v souvislosti s kontrolou bezpečnosti a výkonu objednaných produktů a odvoláním všech objednaných produktů.

13.1 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními normami SENSILAB neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako kompetentní osobu pro řešení spotřebitelských sporů, které by spotřebitel mohl zahájit v souladu se Zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen ZlsRPS).

V případě, že kupující / spotřebitel není spokojen s řešením stížnosti, může v souladu s ZlsRPS podat návrh na mimosoudní vyrovnání konkrétního spotřebitelského sporu prostřednictvím evropské platformy pro online řešení spotřebitelských sporů (SRPS). SENSILAB v souladu s ZlsRPS zveřejňuje i elektronický odkaz na Evropskou SRPS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Kupující se může také rozhodnout o podání žaloby u příslušného soudu v místě svého stálého bydliště.

14. Obecná ustanovení

Jakékoli oznámení požadované kteroukoli ze stran na základě těchto obchodních podmínek musí být zasláno písemnou formou na adresu hlavního sídla druhé strany, její registrované kanceláře nebo na jakoukoli podobnou oficiání adresu, která byla oznámena zasílající straně.

Pokud jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek je prohlášeno u jakéhokoli soudu nebo jiného příslušného orgánu za neplatné či nevymahatelné zcela nebo zčásti, zůstává platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.

Tyto obchodní podmínky a veškeré smlouvy se řídí a budou vykládány v souladu s právními předpisy Republiky Slovinsko a Kupující souhlasí, že se podřídí nevýhradní jurisdikci slovinských soudů.

Sensilab d.o.o.
Sensilab S.A.
Verovškova ulica 55a, Ljubljana, Slovenija
IČ: 2113732000
DIČ: CZ684387693